Polityka prywatności

1.  Dla  Właściciela  niniejszej  strony  internetowej,  ochrona  danych  osobowych Użytkowników  jest  sprawą  najwyższej  wagi.  Dokłada  on  ogrom  starań,  aby Użytkownicy  czuli  się  bezpiecznie,  powierzając  swoje  dane  osobowe  w  trakcie korzystania ze strony internetowej.
2.  Użytkownik  to  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  albo  jednostka  organizacyjna nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych   Użytkownika,   przysługujące   mu   prawa,   jak   też   obowiązki administratora  tych  danych,  a  także  informuje  o  używaniu  plików  cookies.
4.  Administrator  stosuje  najnowocześniejsze  środki  techniczne  i  rozwiązania organizacyjne,  zapewniające  wysoki  poziom  ochrony  przetwarzanych  danych osobowych  oraz  zabezpieczenia  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem  danych  osobowych  jest  Przedsiębiorca  Pan  Rafał  Frysiak, prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  PPHU  Verti,  z  siedzibą  przy:  ul. Głowackiego 2a,  98-300  Wieluń,  NIP:  6191743180  (zwany  dalej:  „Właściciel").

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
- zarządzania Serwisem
- stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa
-  badania  zagregowanego  ruchu  Użytkowników  w  ramach  Serwisu  oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics
2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do zarejestrowania się na stronie internetowej.
3.  Użytkownik  może  również  wyrazić  zgodę  na  otrzymywanie  informacji o  nowościach  i  promocjach,  co  spowoduje,  że  administrator  będzie  również przetwarzać  dane  osobowe  w  celu  przesyłania  Użytkownikowi  informacji handlowych  dotyczących  m.in.  nowych  produktów  lub  usług,  promocji  czy wyprzedaży.
4.  Dane  osobowe  są  również  przetwarzane  w  ramach  wypełnienia  prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym  m.in.  do  wykonywania  zadań  związanych  z  bezpieczeństwem i  obronnością  lub  przechowywaniem  dokumentacji  podatkowej.
5.  Dane  osobowe  mogą  być  również  przetwarzane  w  celach  marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i  produktów  podmiotów  trzecich  lub  marketingu  własnego,  niebędącego marketingiem  bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

1.  Administrator  przetwarza  następujące  dane  osobowe,  których  podanie  jest niezbędne do:
a. zarejestrowania się na stronie internetowej:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail;
b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia;

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Dane  osobowe  są  przetwarzane  zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r. w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z   przetwarzaniem   danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  OJ  L  119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".
2.  Administrator  przetwarza  dane  osobowe  wyłącznie  po  uprzednim  uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej.
3.  Wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  jest  całkowicie dobrowolne,  jednakże  brak  jej  udzielenia  uniemożliwia  zarejestrowanie  się  na stronie internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1.  Użytkownik  może  w  każdej  chwili  zażądać  od  administratora  informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
2.  Użytkownik  może  w  każdej  chwili  zażądać  poprawienia  bądź  sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.
3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie  zgody  na  otrzymywanie  informacji  handlowych  bądź  dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania  spowoduje,  że  konto  Użytkownika  zostanie  usunięte  ze  strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
4.  Użytkownik  może  w  każdej  chwili  żądać,  bez  podawania  przyczyny,  aby administrator  usunął  Jego  dane.  Żądanie  usunięcia  danych  nie  wpłynie  na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych  osobowych,  zarówno  w  zakresie  wszystkich  przetwarzanych  przez administratora   danych   osobowych   Użytkownika,   jak   również   jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu.  Sprzeciw  nie  wpłynie  na  dotychczas  dokonane  czynności.  Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby  administrator  przekazał.  Po  potwierdzeniu  przez  Użytkownika  swojego życzenia,  administrator  przekaże,  w  formie  elektronicznej,  wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zasadniczo  dane  osobowe  są  przechowywane  tylko  tak  długo,  jak  to  jest konieczne  do  wypełnienia  zobowiązań  umownych  lub  ustawowych,  dla  których zostały  one  zgromadzone.  Dane  te  zostaną  usunięte  natychmiast,  gdy  ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
2.  Informacje  dotyczące  umowy  przechowuje  się  w  celach  dowodowych,  przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z  Użytkownikiem.  Usunięcie  danych  nastąpi  po  upływie  ustawowego  terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
3.  Ponadto,  administrator  może  zachować  informacje  archiwalne,  dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane  osobowe  Użytkownika  są  przechowywane  do  czasu  usunięcia  konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym  z  administratorem,  w  zakresie  niezbędnym  dla  realizacji transakcji  np.  w  celu  przygotowania  zamówionego  towaru  oraz  dostarczania przesyłek   lub   przekazywania   informacji   handlowych,   pochodzących   od administratora  (ostatnie  dotyczy  Użytkowników,  którzy  wyrazili  zgodę  na otrzymywanie  informacji  handlowych).
2.  Poza  celami  wskazanymi  w  niniejszej  Polityce  Prywatności,  dane  osobowe Użytkowników,  nie  będą  w  żaden  sposób  udostępniane  osobom  trzecim  ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VIII. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej  łącznie  nazywane:  "cookies")  do  zbierania  informacji  o  dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz  jego  preferencjach.  Są  one  wykorzystywane  m.in.  w  celach  reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który  strona  internetowa  przesyła  na  urządzenie  Użytkownika,  w  celu przechowywania,  a  czasem  śledzenia  informacji  dotyczących  używanego urządzenia.  Zwykle  nie  pozwalają  one  zidentyfikować  osoby  Użytkownika.  Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko  przez  czas  trwania  danej  sesji  internetowej  i  wygasają  po  zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie  na  stronę  internetową,  jest  na  niej  rozpoznawany.  Są  one  wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to: Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w  przeglądarce  internetowej  urządzenia  do  czasu  ich  usunięcia  przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia  lub  wylogowania  się  ze  strony  internetowej  na  której  zostały zamieszczone.
5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
8.  Użytkownik  może  zmienić  preferencje  dotyczące  akceptacji  plików  cookies lub  zmienić  przeglądarkę,  aby  móc  otrzymać  za  każdym  razem  stosowne powiadomienie,  gdy  funkcja  cookies  jest  ustawiona.  Aby  zmienić  ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
b.  Rozpoznawania  Użytkownika,  który  już  wcześniej  odwiedził  stronę internetową,  co  pozwala  na  identyfikację  liczby  unikalnych  użytkowników, którzy  skorzystali  z  serwisu  i  pozwala  upewnić  się  co  do  wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
c.  Rozpoznawania,  czy  osoba  odwiedzająca  stronę  internetową  jest zarejestrowana  na  stronie  internetowej;
d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres  IP  i  informacje  o  używanej  przeglądarce,  w  celu  możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
e.  Dostosowywania  elementów  układu  szaty  graficznej  lub  zawartości  strony internetowej;
f.  Zbierania  informacji  statystycznych  o  tym,  jak  Użytkownik  korzystania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.